Соціально-психологічна служба

Соціально-психологічна служба училища завжди готова прийти на допомогу усім учасникам навчально-виховного процесу, адже сьогодення ставить нові вимоги до освіти, до кожного учня, педагога, батьків.
Вона включає посади психолога та соціального педагога. 
Одне з основних завдань соціально-психологічної служби – забезпечити такий психологічний клімат, коли дітям хочеться вчитися, вчителям працювати, а батьки не жаліють, що свою дитину віддали саме в цей навчальний заклад. 

Основні напрями роботи працівників соціально-психологічної служби:
- діагностична: вивчаються індивідуальні особливості учнів, особливості їх діяльності та розвитку; проводяться моніторинги ставлення учнів до шкідливих звичок, правопорушень, насильства;
- консультативна: з учнями, батьками, вчителями, що потребують допомоги чи знаходяться у складних життєвих обставинах проводяться індивідуальні та групові консультації, надаються рекомендації (поради);
-просвітницька: сприяння попередженню негативних явищ в учнівському середовищі, пропаганда ведення здорового способу життя;
- захисна: забезпечується  дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляються їхні інтереси у різноманітних інстанціях;
- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота: здійснення психокорекційних заходів з метою усунення відхилень у розвитку і поведінці підлітків, схильності до залежностей та правопорушень; подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально-корисної життєвої перспективи педагогів і учнів.

Принципи роботи служби:
- доступність – можливість отримати допомогу для всіх, хто її потребує;
- своєчасність – включення служби в роботу на самих ранніх стадіях;
- індивідуалізація – індивідуальний підхід, при якому слід враховувати рівень інтелекту, стан здоров’я, освітній рівень, особливості особистості, соціальний стан;
- комплексність – психологічне вивчення особистості, корекція, підвищення рівня освіченості, відновлення соціального статусу;
- ефективність – відновлення особистості дитини, активне включення її в життя;
- інтеграція – отримана інформація повинна акумулюватися в замкнену систему, що забезпечує повне збереження таємниці і анонімність респондентів;
- оперативність – швидке вирішення чи профілактика проблеми і протиріч в колективі навчального закладу, у даної особистості;
- репрезентативність – представництво у всіх соціальних групах учнів і врахування їх інтересів;
- адаптація – орієнтація на рухливість, відсутність інертності і швидке пристосування до змін зовнішнього соціального середовища, якостей особистості, колективу.
Робота за будь-яким напрямком діяльності психологічної служби освітнього закладу є ефективною за умови співпраці практичного психолога і соціального педагога з педагогічним колективом, адміністрацією навчального закладу та спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах.

З досвіду роботи
Формування навичок здорового способу життя в учнів
Незаперечним фактом є те, що спосіб життя кожної людини формують у молодому віці. Діти – майбутнє нашої нації. Саме їм належить важлива роль у розбудові нашої держави. А для цього потрібне, у першу чергу, здоров’я.
Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я, оточуючих, забезпечити їхню активну участь у цьому – одне з важливих завдань психологічної служби. Але навчити дітей бути здоровими не так уже й просто: здоров’я не завжди посідає перше місце в системі життєвих цінностей людини. Здебільшого наші діти головну роль відводять матеріальним благам життя. Чимало дітей своєю поведінкою ведуть себе не до здоров’я, а від нього.
Отже, психологічній службі слід регулярно підвищувати свідоме ставлення дитини до власного здоровʹя, формувати в неї здоровий спосіб життя.

Запобігання торгівлі людьми
Протидія торгівлв людьми є важливим завданням сьогодення. Жертвою торгівлі людьми може стати кожен, а знання – ефективний інструмент протидії.
В училищі привертається увага учнів відносно даного питання, їм розповідається про ризики, на які наражаються українці. Метою всіх заходів з проблеми торгівлі людьми є: підвищення рівня поінформованості та усвідомлення учнями гостроти проблеми торгівлі людьми, обговорення причин, форми та ознаки цього явища.

Профілактика насильства та жорстокості в учнівському середовищі
Актуальною проблемою, що стоїть перед сучасним українським суспільством, є подолання й недопущення будь-яких проявів насильства в молодіжному середовищі. Це обумовлено тим, що атмосфера насильства і жорстокості стає звичною і в ряді випадків не викликає протесту і протидії в підлітковому та юнацькому середовищі як у закладах освіти, так і за його межами.
Первинна профілактика насильства щодо дітей – це сукупність заходів, спрямованих на попередження розвитку чинників ризику виникнення насильства щодо дітей; формування в суспільстві ненасильницького світогляду, культури толерантності та чуйності (у тому числі – ґендерної); неприйняття насильницької моделі виховання дітей та насильницьких стосунків між людьми загалом.