Правила поведінки здобувача освіти у Вищому професійному художньому училищі №5 м.Чернівці

Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються законом України «Про освіту» і законом України «Про професійно-технічну освіту», Статутом училища і «Правилами внутрішнього розпорядку училища».

Учні училища мають право на:
• належні умови навчання за обраною професією, матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
• вибір професій, спеціальностей, форм навчання, індивідуальних програм, позакласних занять, рівнів професійної підготовки;
• вибір навчальних предметів із числа дисциплін, які визначені навчальними планами для вибору;
• користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою училища;
• доступ до інформації в усіх галузях знань;
• участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
• одержання направлення на навчання до вищих закладів згідно угод;
• продовження освіти за професією, спеціальністю відповідно до одержаної кваліфікації;
• участь особисто або через своїх представників у громадському самоврядуванні, у вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, в організації побуту, дозвілля тощо;
• безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
• матеріальне та соціально-побутове забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;
• трудову діяльність у позаурочний час;
• оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;
• безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
• щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року і після його закінчення;
• безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією;
• створювати фонди для учнівських потреб;
• перерву навчання в училищі;
• на режим: навчальний день учня має включати не більше восьми академічних годин (академічна година дорівнює 45 хвилин); навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин; навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом; навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів;
• урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6-7 академічних годин;
• переводитись в інший навчальний заклад в порядку передбаченим законодавством;
• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;
• захист від булінгу (цькування) і отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг, якщо їх цькували, вони цькували, або за цим спостерігали.

Учні зобов’язані:
• систематично оволодівати знаннями, уміннями і навичками з професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних вимог, розвивати уміння самостійно здобувати знання і використовувати їх на практиці, підвищувати загальнокультурний рівень;
• відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни всі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами;
• дотримуватися Статуту, Правил внутрішнього розпорядку училища, трудової і технологічної дисципліни, вимог гігієни й охорони праці;
• бути дисциплінованими, дотримуватись правил людського співжиття, не допускати дій, що суперечать загальноприйнятим нормам моралі;
• бережливо ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі;
• виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
• дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;
• під час заняття у майстернях, кабінетах, лабораторіях і під час виробничої практики учні повинні користуватися тільки тими інструментами, приладами та посібниками, які вказані викладачем або майстром в/н;
• брати активну участь у суспільно-корисній праці і громадському житті училища;
• вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної бази училища шляхом примноження її своєю працею, збереження майна, що ними використовується, економного використання ресурсів;
• збитки, навмисно заподіяні учнями училищу, підприємству, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства;
• виконувати усі накази директора училища, усі розпорядження адміністрації, класного керівника, куратора, майстра, викладача;
• при вході викладача в аудиторію учні вітають його, встаючи з місця. Під час заняття учні зобов'язані уважно слухати пояснення викладачів і відповіді товаришів, не розмовляти і не займатися сторонніми справами, сідати тільки з дозволу викладача;
• при відсутності на заняттях по хворобі або з інших поважних причин учень зобов'язаний в тригодинний термін поставити до відома майстра, класного керівника або керівника групи;
• у випадку хвороби учень представляє довідку від амбулаторного лікаря чи лікувального закладу,по формі згідно законодавства;
• в кожній групі на навчальний рік призначається староста групи із числа найбільш встигаючих і дисциплінованих учнів. Староста групи працює під керівництвом майстра, класного керівника і заступника директора з ВР;
• в обов’язки старости групи входить підтримування навчання, дисципліни в групі та ведення необхідної документації по відвідуванню учнями його групи занять та наданню відповідних довідок разом з майстром та класним керівником, у встановлені адміністрацією терміни;
• староста групи разом з майстром, класним керівником організовує чергування учнів групи в училищі згідно з графіком.

В приміщеннях навчального закладу заборонено:
• знаходитися в головних уборах;
• голосно розмовляти, шуміти в коридорах під час занять та під час перерви;
• користуватися мобільними телефонами під час навчального процесу;
• палити, вживати наркотичні речовини, розпивати спиртні напої та перебувати в стані алкогольного сп'яніння в приміщенні училища та на його території.

Стягнення за порушення трудової і навчальної дисципліни:
За неналежне виконання обов’язків і систематичне порушення закону України «Про освіту», Статуту училища і Правил внутрішнього розпорядку училища, низьку успішність в оволодінні знаннями, уміннями і навичками, до учня застосовуються такі засоби впливу:
• попередження,
• догана,
• відрахування з училища.
Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з навчального закладу встановлюється його Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку.

З училища учень може бути відрахованим за:
• власним бажанням;
• незадовільні успішність, поведінку;
• станом здоров’я;
• переведення за його згодою в інший навчальний заклад;
• невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
• грубі порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку училища;
Учень при відрахуванні з училища може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

Заохочення за успіхи в навчанні:
За досягнення та успіхи в навчанні, оволодінні професією, активну участь у виробничій діяльності та громадській роботі училища застосовуються такі форми морального і матеріального заохочення учнів:
• подяка;
• направлення листа-подяки батькам;
• нагородження грамотою училища;
• нагородження цінним подарунком;
• преміювання.
Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу училища.