Статут Вищого професійного художнього училища №5 м.Чернівці


 1. Загальні положення

1.1. ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ №5 – Училище) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей або робітників, діяльність яких пов'язана зі складною організацією праці, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Училище може здійснювати допрофесійну підготовку, первинну професійну підготовку, загальноосвітню підготовку, перепідготовку, професійно-технічне навчання, підготовку молодших спеціалістів та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.
Скорочене найменування українською мовою: ВПХУ №5.
1.2. Головним завданням Училища є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей та стану здоров’я з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.
1.3. До основних повноважень і напрямів діяльності Училища належать:
а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;
б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
в) розробка робочих навчальних планів з професій та спеціальностей і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
г) розробка правил прийому учнів, слухачів до Училища на основі типових правил прийому;
ґ) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;
д) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;
е) атестація педагогічних працівників;
є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
ж) здійснення професійного навчання незайнятого населення;
з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах та організаціях;
и) забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;
і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
ї) визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;
й) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;
к) видача документів про освіту встановлених зразків.
1.4. Відповідно до вимог пункту 157.15 статті 157 Податкового кодексу України до основної діяльності Училища також включається продаж виготовлених Училищем товарів, виконання робіт, надання послуг, що є тісно пов'язаними з його основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.
До основних напрямів діяльності Училища може також належати надання платних послуг, що визначені переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та пов’язані з його основною статутною діяльністю, в тому числі послуги з виробництва та ремонту меблів; ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових споруд та приміщень. Основними напрямами діяльності училища (за Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності») можуть бути:
16.2.Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
16.23. Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів
23.6.Виготовлення виробів із бетону, гіпсу, цементу
23.62.Виготовлення виробів з гіпсу для будівництва
31.0.Виробництва меблів
43.3.Роботи із завершення будівництва
74.1.Спеціалізована діяльність з дизайну
90.0.Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
90.03Індивідуальна мистецька діяльність
1.5. Училище у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Українивід3 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України,що є його засновником, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.
1.6. Статут Училища розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно правових актів, зазначених у пункті 1.5 розділу 1 Статуту та вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших законодавчих та нормативно-правових актів та прийнято на загальних зборах колективуУчилища.
Міністерство освіти і науки, Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації здійснюють контроль за дотриманням вимог Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень.
Трудовий розпорядок в Училищі визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими у відповідності до законодавства України.
1.7. Акредитоване Училище може присвоювати випускникам третього ступеня професійно-технічної освіти, які завершили повний курс навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» може здійснюватися тільки за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації.
1.8. Навчальний заклад створено у грудні 1944 року. Наказом Міністерства освітиУкраїни від 13.06.1995 № 171 «Про оптимізацію мережі профтехучилищ Чернівецької області» на базі вищого професійного училища№ 2 і професійно-технічного училища №професійнЕ ХУДОЖНЄ училище №ВИЩЕПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ№1.9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ УЧИЛИЩА: УКРАЇНА, 58001, МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ І.ТОБІЛЕВИЧА, 1.

2. Цивільна правоздатність
2.1. Цивільні права та обов’язки (цивільна правоздатність) Училища виникає з моменту його створення (державної реєстрації) і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його припинення.
2.2. Училище є юридичною особою, має самостійнийбаланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штампи, печатки із своїм найменуванням, в тому числі печатку із зображенням Державного Герба України. Училище має право укладати цивільно-правові угоди.
2.3. Училище несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, за життя і здоров’я учнів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством України.
2.4. Училище може мати відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи та утворювати в установленому порядку разом з навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.
Створення відокремленого підрозділу Училища (філії, іншого підрозділу) провадиться у порядку, встановленому Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р.№ 228. Рішення про відкриття відокремленого підрозділу Училища приймається Міністерством освіти і науки за поданням місцевих органів виконавчої влади.
2.5. Училище провадить діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії, а його відокремлені структурні підрозділи (філія, інші підрозділи) після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії Училища. Ліцензії видаються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2.6. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, Училище може укладати угоди із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.

3. Навчально-виробничий процес
3.1. Навчально-виробничий процес в Училищіце система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.
Навчально-виробничий процес в Училищі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських, релігійних організацій, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.
3.2. Навчально-виробничий процес в Училищі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992 та вимог інших законодавчих та нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.5 розділу 1 Статуту.
3.3. Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», а також підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за відповідним напрямом (спеціальністю), здійснюється за професіями, визначеними Училищем згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій на провадження діяльності з надання освітніх послуг.
3.4. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання в Училищі визначаються робочими навчальними планами і програмами, щорозроблені Училищем спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135.
Інтегровані навчальні плани з підготовки на третьому ступені за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст» затверджуються у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
3.5. Здобуття професійно-технічної освіти в Училищі здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
Училище самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів,слухачів.
У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні, слухачі надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.
3.6. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту в Училищі.
Учні, які з певних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які мають відповідні вади розвитку, потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.
3.7. Прийом громадян на навчання до Училища здійснюється відповідно до державного замовлення та угод із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягузгідно з правилами прийому, розробленими Училищем на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499.
На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих, щодо оволодіння професією, учнів Училища, які завершили навчання на другому ступені і мають повну загальну середню освіту. Також на третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.
Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, подають директору Училища відповідну заяву.
Директор Училища, з метою проведення відбору осіб для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються Училищем за погодженням з Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність та результати навчання на другому ступені.
Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора Училища.
3.8. Навчальний рік в Училищі розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.
Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.
Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило, 2у зимовий та 9у літній періоди, для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули2 тижні – у зимовий період.
3.9. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
а)академічна година тривалістю 45 хвилин;
б)урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує6 академічних годин;
в)навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
г)навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
ґ)навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;
д)навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учнів в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюєтьсязалежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України. Відвідування занять учнями, слухачами училища є обов’язковим.
3.10. Навчальні групи теоретичної підготовки в Училищі комплектуються чисельністю не більше як 30 осіб, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше як 12 осіб.
Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 осіб, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше як 6 осіб.
У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і молодших спеціалістів понад державне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, Училище може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за встановлену.
Навчальні групи для учнів з певними вадами розвитку комплектуються згідно з законодавством України.
3.11. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів Училища здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.
3.12. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.
З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).
3.13. Навчання в Училищі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469 та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956.
До складення державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника.
3.14. Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видаються дипломи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України
Випускникам, які закінчили відповідний курс навчання в акредитованому Вищому Училищі може присвоюватися освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації та видаватись диплом державного зразка.
3.15. Диплом кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста з відзнакою видається випускникам ВПУ, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень(10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.
3.16. Учням, слухачам, які не завершили повного курсу навчання в Училищі, але за результатам проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, мають право на достроковий випуск і одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.
3.17. Випускникам, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом органу державного нагляду за охороною праці, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.
3.18. За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник Училища, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, пунктів 3.8, 3.9 Інструкції про переведення та випускучнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти,затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319.
Особам, які навчалися у групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення з загальноосвітніх предметів встановленого зразка.
3.19. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу в Училищі здійснює методична служба, яка включає педагогічну та науково-методичну ради, предметні, циклові, методичні об’єднаннята інші об'єднання педагогічних працівників.
3.20. Мовою навчання в Училищі відповідно до Конституції України є державна мова – українська.

4. Статус учнів, слухачів
4.1. Учні Училищаце випускники основної чи старшої загальноосвітньої школи або випускникипрофесійно-технічних навчальних закладів, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до цього навчального закладу на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.
4.2. Слухачі Училищаце особи, зараховані до Училища на навчання за програмами професійно-технічного навчання,перепідготовки чи підвищення кваліфікації.
4.3. Учні Училища мають право продовжувати навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти на основі одержаної раніше кваліфікації з відповідної професії та за результатами конкурсного відбору.
4.4. Права і обов'язки учнів, слухачів Училища визначаються законодавством України та цим Статутом.
4.5. Учні, слухачі Училища мають право на:
а) належні умови навчання за обраною професією;
б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
в) навчання професії за індивідуальною програмою;
г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами Училища;
ґ) матеріальну допомогу;
д) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;
е) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
є) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
ж) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
з) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з Училищем угоди, у тому числі і на контрактній основі;
і) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
ї) участь у творчій, науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах і спортивних змаганнях;
й) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
к) участь в об'єднаннях громадян;
л) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;
н) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
4.6. Відволікання учнів, слухачів Училища за рахунок навчального часу на роботи і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
4.7. Учні, слухачі Училища зобов'язані:
а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
в) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;
г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
ґ) дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Училища;
д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;
е) дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;
є) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються у навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.
4.8. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами Училищу, підприємству, установі, організації тощо відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.
4.9. За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку Училища до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу до учня, слухача Училища застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом директора Училища.
Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з Училища визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
4.10. Учень, слухач може бути відрахований з Училища за:
а) власним бажанням;
б) незадовільну успішність, поведінку;
в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
г) вироком суду, що набрав законної сили;
ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Училища;
д) станом здоров'я;
е) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.
Учень, слухач при відрахуванні з Училища може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.
4.11. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, Почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на Дошку пошани, преміювання.
Для матеріального заохочення учнів, слухачів в Училищі створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.
4.12. Час навчання в Училищі зараховується до загального трудового стажу учня, слухача.
Випускникам Училища денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 роківвідповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.
4.13. Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш, ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.
Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.
Інші питання соціального захисту учнів, слухачів Училища регулюються законодавством України.
4.14. Учню Училища видається учнівський квиток встановленого зразка.

5. Педагогічні працівники
5.1. Перелік посад педагогічних працівників Училища, їх права, обов'язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.
5.2. Педагогічною діяльністю в Училищі можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.
На посади педагогічних працівників Училища можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну психолого-педагогічну підготовку.
Вимоги до педагогічних працівників Училища визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою професією, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом.
Навчальний процес на третьому ступені Училища здійснюють, як правило, викладачі першої та вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого навчання І категорії.
Училище може залучати до педагогічної роботи на третьому ступені професійно-технічної освітиспеціалістів виробництва, науково-педагогічних працівників, науковців на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці у порядку, встановленому законодавством України.
5.3. Для визначення відповідності педагогічного працівника Училища займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.
Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством України.
5.4. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Училища директор у порядку, визначеному законодавством України.
Педагогічні працівники Училища приймаються на роботу шляхом укладання з ними трудових договорів (контрактів), згідно із законодавством України.
5.5. Педагогічні працівники Училища мають право на:
а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства України;
б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
в) пенсію за вислугу років при наявності стажу безперервної педагогічної роботи згідно з законодавством України;
г) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;
ґ) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою Училища відповідно до його призначення;
д) підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;
е) захист професійної честі та гідності;
є) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності Училища, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації Училища.
5.6. Працівники Училища зобов'язані:
а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
б) особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
в) сприяти зростанню престижу Училища;
г) дбайливо ставитись до майна Училища;
ґ) дотримуватись технологічної дисципліни, вимог охорони праці та виробничої санітарії;
д) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.
5.7. Педагогічні працівники Училища несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

6. Загальне управління
6.1. Управління Училищем здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, відповідно до їх повноважень, визначених законодавством України таіншими нормативно-правовими актами.
Училище виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству України.
6.2. Керівництво діяльністю Училища здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору шляхом укладення з ним контракту Міністерством освіти і науки у відповідності із законодавством України.
Контракт з директором Училища може бути розірваний на підставах, установлених законодавством України, а також передбачених у контракті. При цьому розірвання контракту з ініціативи Міністерства освіти і науки або директора Училища повинно провадитися з урахуванням гарантій, встановлених законодавством України. При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора. На директора Училища, який уклав контракт, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством України, у разі вивільнення.
Спори між сторонами, що уклали контракт, розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.
6.3. Директор Училища:
а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
б) діє від імені Училища;
в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності Училища;
г) приймає на посади та звільняє з посад працівників Училища, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;
ґ) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;
д) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів Училища та застосовує передбачені законодавством стягнення;
е) розробляє в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників Училища;
є) встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників Училища за конкретні результати праці;
ж) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;
Директор Училища щорічно звітує перед загальними зборами колективу Училища.
6.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Училища є загальні збори колективу Училища, які правочинні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу Училища скликаються не менше одного разу на рік.
6.5. Загальні збори колективу Училища уповноважені:
а) приймати Статут Училища та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;
б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку Училища, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази Училища;
в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора Училища;
г) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора Училища;
ґ) обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;
д) обирати комісію з трудових спорів;
е) заслуховувати щорічний звіт директора Училища;
є) приймати колективний договір.
6.6. Рішення загальних зборів колективу Училища вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу Училища має дорадчий характер.
6.7. В Училищі можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.
6.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого та виховного процесу, головою якої є директор Училища.
6.9. В Училищі забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

7. Фінансування та матеріально-технічна база
7.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Училища визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.
Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників Училища у межах обсягів державного замовлення здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів місцевого бюджету (оплата послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, видатки на що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті).
Училище є неприбутковим закладом. Кошти Училища, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються.Від оподаткування звільняються доходи Училища,отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язані з його основною, статутною діяльністю.
7.2. Обсяги бюджетного фінансування Училища не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.
7.3. Додаткові джерела фінансування Училища визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.
7.4. Додатковими джерелами фінансування є:
а) кошти, одержані за первинну професійну підготовку понад державне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, в тому числі підготовку і перепідготовку робітників та спеціалістів за замовленнями служб зайнятості населення;
б) плата за надання додаткових освітніх послуг;
в)доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання інших послуг населенню;
г) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку.
ґ) валютні надходження;
д) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
е) кошти, що отримані Училищем за надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами і закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності та пов’язані з його основною статутною діяльністю».
Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України Училище впродовж бюджетного періоду може отримувати видатки на його утримання одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету, за умови відсутності заборгованості такого бюджету, за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.
7.5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів Училища, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.
7.6. Кошти, що надходять Училищу від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, знаходяться у його розпорядженні за умови, якщо вони спрямовуються на видатки згідно із кошторисом, затвердженим в установленому порядку.
7.7. Невикористані в поточному році бюджетні та позабюджетні кошти не можуть бути вилучені з рахунку Училища, крім випадків, передбачених законодавством.
7.8. Відповідно до статті 50 Закону України «Про професійно-технічну освіту» п'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів Училища направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.
7.9. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів та молодших спеціалістів Училище має відповідну навчально-матеріальну базу та земельну ділянку загальною площею 0,7199 га відповідно до паспортів, технічної документації, актів права власності тощо. Училище орендує частину гуртожитку Чернівецького професійного ліцею автомобільного сервісу за адресою: Україна, 58001, м.Чернівці, вул. Гайдара, 3, загальною площею 1753,9 кв. м.
Крім того Училище має приміщення, що знаходяться за адресою:
Україна, 58019, м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1ч.
Приміщення і споруди Училища обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм. Функції управління майном, закріпленим за Училищем, контроль за ефективністюйого використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки.
7.10. Об’єкти права власності: навчально-виробничі,спортивніспоруди, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно Училища є державною власністю, що закріплене Міністерством освіти і науки за Училищем, і перебуває в оперативному управлінні Училищем.
Функції управління майном, закріпленим за Училищем, контроль за ефективність його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки.
7.11. Училище несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.
7.12. Суб'єкти господарювання мають право передавати безкоштовно Училищу техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.

8. Міжнародне співробітництво
8.1. Училище має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
8.2. Училище має право відповідно до законодавства України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.
8.3. Училище користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.
8.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Училищем для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

9. Порядок внесення змін до Статуту
9.1. Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації, відповідно до законодавства України.
9.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно з законодавством України після обговорення на загальних зборах колективу. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються у тому ж порядку, що і сам Статут.

10. Порядок реорганізації та ліквідації
10.1. Рішення про реорганізацію або припинення діяльності юридичної особи Училище приймає Міністерство освіти і науки України. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання або поділ) здійснюється згідно із законодавством України.
10.2. При реорганізації вся сукупність прав і обов’язків Училища переходить до його правонаступників.
10.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюєтьсяу відповідності до законодавства України. Ліквідація вважається завершеною, а Училище таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
10.4. Під час ліквідації або реорганізації Училища вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України.
10.5. У разі ліквідації Училища його активи повинні бути передані одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).